1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда

1. Въздух.


Справка 1.1


Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи горивни инсталации

№ по ред

Голяма горивна инсталация (по Приложение №6 от Наредба №10 от 2003г. към ЗЧАВ)


Дейности за привеждане в съответствие, съгласно програмата по чл 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда.10 Наредба №10 (по отделни ГГИ)

Отчет за изпълнението (по отделни дейности)
^ Приблизительно попълнена справка 1.1.

№ по ред

Голяма горивна инсталация (по Приложение №6 от Наредба №10 от 2003г. към ЗЧАВ)


Дейности за привеждане в съответствие 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда, съгласно програмата по чл.10 Наредба №10 (по отделни ГГИ)

Отчет за изпълнението (по отделни дейности)

1.

ТЕЦ “Република”

Изграждане на нов ЕФ на ПГ 5

Въведен в експлоатация на 17.12.2005г.

Изграждане на нов ПГ на кипящ 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда слой и СОИ на ПГ 5 (извеждане от експлоатация на ПГ 1-4)

Започнати строително-монтажни дейности

2

...

...

...


...

...Справка 1.2

Емисионни измервания по смисъла на чл.16 Наредба №6/1999г.Наименова- ние на обект, подобект, пробоотборна точка

Брой измервания

Извършени емисионни измервания по характеристики

(серен 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда диоксид, азотни окиси и др.)

Предприети мерки

Дадени предписания


Административно – наказателни мерки

Санкции по чл.69 от ЗООС,

бр.и в лв.


Бр.

Неизпъл-нени

Съставен Акт ,

Бр.

Наказателни постановления, лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Справка 1.3

Емисионни измервания по смисъла 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда на чл.17 Наредба №6/1999г.Наименова-ние на обект, подобект, пробоот-борна точка

Брой измервания

Извършени емисионни измервания по характеристики

(серен диоксид, азотни окиси и др)

Предприети мерки

Дадени предписания

Административно – наказателни мерки

Санкции по чл.69 от 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда ЗООС,

бр.и в лв.


Бр.

Неизпъл-нени

Съставен Акт ,

Бр.

Наказателни постановления;

лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Справка 1.4

Собствени периодични измервания
Наименова-ние на обект, подобект, пробоот-борна точка

Брой измервания

Извършени емисионни измервания по характеристики

(серен диоксид, азотни оксиди и др 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда)

Предприети мерки

Дадени предписания

Административно – наказателни мерки

Санкции по чл.69 от ЗООС,

бр.и в лв.


Бр.

Неизпъл-нени

Съставени Акт ,

Бр.

Наказателни постановления;

лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
^ Изпълнение на изискванията по осигуряване на собствени непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда)

на емисиите на вредни вещества съгласно Наредба № 6/1999г.


Наименование на обект

Източник

Подизточник

(комин №)

Описание на подизточника

Замърсители и параметри, подлежащи на СНИ

Състояние на изпълнение

Годишни доклади по смисъла на чл.51 от Наредба №6

(попълват се: представен 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда, приет либо неприет)Монтирана и пусната в експлоатация апаратура по замърсители

В процес на установка (очаквана дата на въвеждане)Закупена апаратура (очаквана дата на въвеждане)Предстояща доставка на апаратура и очаквана 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда дата на въвеждане/ етап процедура за избор на компания за закупуване на апаратура

При неизпълнение- причини и предприети деяния от РИОСВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Справка 1.6

Бензиностанциите на територията на РИОСВ … към м.декември … г., във връзка с прилагането 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.)

Адресок

Оператор


Населено място/положение

^ Съответства на изискванията (ДА/НЕ); Предприети мерки: издадени предписания (ИП); извършена контролна проверка (ИКП); предстои проверка (ПП).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

І Нови бензиностанции. Въведени 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда в експлоатация след 25.05.2000г.

5.1

ул. Илинден №…

“Винтрас” ООД, Враца

Враца

ДА

5.2

Оряховско Шосе №…

“Никем газ” ЕООД, Враца

Враца

НЕ, ИПІІ Срок за привеждане в съответствие 31.12.2005г. – действащи бензиностанции с производителност над 1000 м³

5.1

“Винтрас” ООД

“Винтрас” ООД, Враца

Враца

НЕ, ППІІІ 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда Срок за привеждане в съответствие 31.12.2007г. – действащи бензиностанции с производителност над 500 м³

5.1^ ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Оряхово

ДА, ИКП

5.2

Складова база - ОКС

“Гарант 97” ООД, Враца

Враца

НЕ, ИП

5.3

ж.к.”Дъбника”, зад КАТ

“Тогос” ООД, Враца

Враца

ДА

ІV Срок за привеждане в съответствие 31.12.2009г. – действащи 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда бензиностанции с производителност над 100 м³

5.1

ул. “Складова” №5

“Автобусни превози-98” АД, Враца

Враца

НЕ, ИП
Адресок

Оператор


Населено

Място/положение

Съответства на изискванията (ДА/НЕ); Контролни дейности: издадени предписания (ИП); извършена контролна проверка (ИКП); предстои проверка (ПП).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

^ V 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда. Действащи бензиностанции с производителност по-малка от 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 2)


5.1

“Горючее” АД, Складова база

“Горючее” АД, клон Монтана

Враца

ДА

5.2

ул. “Ангел Грамчев” №2Б - 52

“Юлита -. Б” ООД, Враца,

с. Алтимир

НЕ, ПП^ VІ. Действащи бензиностанции с производителност < 500 м³ (съгласно чл 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда. 14, ал. 1)


5.1

“Винтранс” ООД, изхода на с. Гложене

“Винтранс” ООД,

На изхода на град Мизия – вдясно по-посока на с. Гложене

НЕ, ИП^ VІІ. Бензиностанции, които до момента не са класифицирани, т.к. не 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда са подадени данни от оператора


5.1“Нафтекс груп” ООД

Мездра

ПП
Забележки:

  1. Номерацията на РИОСВ в първата колона на таблицата е съгласно Писмо на МОСВ Изх. №05-08-4250/17.09.2005г. Последното съдържа и необходимите указания във връзка с попълването и актуализацията на 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда таблицата.

  2. Справката с попълва от 2005г.Справка 1.7


СПРАВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО/ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В РАЙОНИТЕ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда НА КАВ (РОУКАВ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ …


РОУКАВ

ОБХВАТ

Изпълнение на предвидените мерки (либо етап на разработване)


^ Дейност на РИОСВ


териториален

замърсители

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Столичен

СГО, с изкл. на райони Банкя, Нови Искър и Панчарево

ФПЧ10, Оксибензол, О 1. Въздух - Доклад за състоянието на околната среда3, Pb, SO2, NO2 и H2S
Средногорие

Общини Златица, Пирдоп и Челопеч

ФПЧ10, SO2, H2SО4 и H2SПерник

Община Перник

ФПЧ10 и SO2
1-stipendiya-katarini-f-pancer-ml-the-pantzer-fellowship-v-razmere-do-4000-.html
1-strategicheskie-vozmozhnosti.html
1-struktura-i-soderzhanie-kursovoj-raboti-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov-obuchayushihsya.html